• Ook fysieke winkel
 • Gratis verzending vanaf 49,95 binnen NL
 • Sparen voor korting
 • Meer dan 25 jaar ervaring

Tijdelijk aangepaste verzendkosten

Beste klant,
Wij bezorgen uw bestellingen boven de 20 euro gratis in: Wageningen, Achterberg, Rhenen, Bennekom, Heelsum, Renkum, Ede en Veenendaal. U klikt dan op afhalen en vult bij opmerkingen uw adres in.

Verzending

Op ZZ-snoeponline.nl is de verzending makkelijk en snel in huis.

De verzending wordt verzorgd door PostNL en zodra de betaling van de bestelling afgerond is, krijgt u van ons een bevestigingsmail. De kosten voor verzending bedraagt € 7,50, maar heeft u een bestelling waarvan het totale bedrag € 49,95 of meer bedraagt, is het binnen Nederland gratis. Als de betaling binnen is wordt er binnen 48 verzonden (mits voorradig).

Afhalen in onze winkel in Wageningen is gratis. U krijgt dan als bonus voor het afhalen een waardebon van 10%   van uw aankoopbedrag. Deze waardebon kunt u dan gebruiken bij een volgende aankoop in onze winkel in Wageningen (geen webshop artikelen). Afhalen in Veenendaal is op afspraak ook mogelijk. Ook dan krijgt u een waardebon van 10% van uw aankoopbedrag te besteden in onze winkel in Wageningen

Betalen

Op ZZ-snoeponline.nl kun je veilig en makkelijk betalen met iDeal, Bankoverschrijving, PayPal of op factuur. Als u betaling binnen is versturen wij uw bestelling binnen 48 uur (mits voorradig).

Contant:
Contant betalen van uw online bestelling kan bij ons in de winkel in Wageningen of in Veenendaal ( op afspraak). U betaald geen verzendkosten en u krijgt een waardebon van 10% van het aankoopbedrag. De waardebon is alleen in onze winkel te gebruiken voor nieuwe aankopen en geen webshop artikelen

iDEAL:
De betaalmethode iDEAL is mogelijk voor iedereen met een bankpas. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van de beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Bankoverschrijving:
Bij een bankoverschrijving betaald u via een handmatige bank/giro overschrijving naar ons rekeningnummer. LET OP: Betaling kan 2 dagen duren voordat deze bij ons binnen is!

PayPal:
Als u de betaalmethode PayPal selecteert kunt u betalen met onder andere VISA, Mastercard en AMEX(American Express).

Mastercard, VISA & American Express:

Bij betaalmethode Paypal kunt u betalen met onder andere VISA. Mastercard & American Express

Factuur:
U kunt ook betalen aan de hand van een factuur. Als u uw bestelling door geeft aan ons via araterink@hetnet.nl maken wij vrijblijvend een factuur voor u. Indien u akkoord gaat en de betaling heeft verricht sturen wij u de producten op.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten

Van: ZZ-snoeponline.nl Gevestigd in Wageningen
KvK nummer: 09089474

Algemeen:

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ZZ-snoeponline.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities

ZZ-snoeponline.nl is gevestigd in Wageningen.

De Consument:
Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bestelling( -en):
Een door ZZ-snoeponline.nl ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product( -en):
Een product, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van ZZ-snoeponline.nl op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending(-en):
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van ZZ-snoeponline.nl verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die ZZ-snoeponline.nl van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de consument, en voor zover ZZ-snoeponline.nl kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen ZZ-snoeponline.nl en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de ZZ-snoeponline.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen.

Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering.

 1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatst geldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.
 3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het adres van de consument.
 4. ZZ-snoeponline.nl is gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 5. Levertijd

 1. De door ZZ-snoeponline.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens ovennacht met nooit meer dan drie weken overschrijden.
 2. Bij niet tijdige levering dient de consument, ZZ-snoeponline.nl een mailbericht naar araterink@hetnet.nl in gebreke te stellen en ZZ-snoep.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen.Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.

 1. Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door ZZ-snoeponline.nl te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.
 2. ZZ-snoeponline.nl mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan ZZ-snoeponline.nl verstrekte informatie en gegevens.
 3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan de ZZ-snoeponline.nl.

Artikel 8. Retourneren. 1. De consument kan bij ZZ-snoeponline.nl geen producten retourneren dit omdat het gaat om voedsel. ZZ-snoeponline.nl retourneert alleen producten die de maximale houdbaarheidsdatum hebben bereikt en dit binnen drie dagen na levering schriftelijk is gemeld bij ZZ-snoeponline.nl.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen. 1. De consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen drie dagen na levering aan ZZ-snoeponline.nl te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt ZZ-snoeponline.nl zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
 3. De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
 4. ZZ-snoeponline.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
 5. De geleverde goederen die door de consument zijn afgewezen zoals beschreven in artikel 8.1 kunnen slechts aan ZZ-snoeponline.nl worden geretourneerd indien ZZ-snoeponline.nl vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 10. Prijs.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten
- in Euro
- inclusief BTW
- op basis van door ZZ-snoeponline.nl gehanteerde minimum hoeveelheden

Artikel 11. Betaling.

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant vooraf te geschieden.
 2. De consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door ZZ-snoeponline.nl geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan ZZ-snoeponline.nl toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:
 3. De consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op de ZZ-snoeponline.nl te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van de ZZ-snoeponline.nl en de verplichtingen van de consument jegens ZZ-snoeponline.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.1.De aansprakelijkheid van ZZ-snoeponline.nl is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak indien de houdbaarheidsdatum is verlopen en dit binnen 3 dagen na levering is gemeld aan ZZ-snoeponline.nl per mail naar araterink@hetnet.nl en een bevestigingsmail aan u is gestuurd.

Artikel 13. Overmacht.

 1. ZZ-snoeponline.nl heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van onafhankelijk is en welke ZZ-snoeponline.nl ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
 2. ZZ-snoeponline.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ZZ-snoeponline.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ZZ-snoeponline.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ZZ-snoeponline.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen.

1.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Arnhem met dien verstande dat ZZ-snoeponline.nl ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.

Artikel 15. Privacy.

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het ZZ-snoeponline.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

X